Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego 

Rehabilitacja MANUS MEDICA JOANNA SUROWIŃSKA

 

§ 1

[podstawa działania]

Rehabilitacja MANUS MEDICA JOANNA SUROWIŃSKA jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b)   ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000242421, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 29 lipca 2021 r. (data rozpoczęcia działalności 6 września 2021 r.)

3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

 

§ 2

[oznaczenie podmiotu leczniczego]

1.       Podmiot leczniczy działa pod firmą Rehabilitacja MANUS MEDICA JOANNA SUROWIŃSKA, dalej: „Podmiot” i jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 016315458.

  Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa.


§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]

1. Podstawowym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129 oraz lok. 130U, 02-792 Warszawa.

2. Podmiot może udzielać świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: „świadczenia zdrowotne on-line”), według zasad określonych w Regulaminie. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych on-line miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

3. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

4. Na życzenie pacjenta Podmiot może prowadzić świadczenia z zakresu fizjoterapii w formie wizyt domowych. 

 

§ 4

[cel i zadania]

Podstawowym celem Podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

Do podstawowych zadań Podmiotu należy:

- organizowanie działalności fizjoterapeutycznej oraz realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w szczególności:

1) Terapia Metodą Vojty

2) Integracji sensorycznej

3) Trening słuchowy JIAS

4) Terapia Castillo Moralesa

5) Terapia Czaszkowo-Krzyzowa

6) Diagnostyka MFDR

7) Manualna Terapia dysfagii;

- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;

- prowadzenie terapii indywidualnych oraz grupowych;

- prowadzenie diagnostyki i poradnictwa w domu pacjenta w zakresie fizjoterapii;

- realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii;

- opiniowanie o stanie zdrowia i poziomie sprawności fizycznej;

- współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, przedszkolami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocja zdrowia i innych działań mających na celu profilaktykę zdrowia;

- prowadzenie innych zadań zleconych przez osoby upoważnione oraz podmioty współpracujące z Podmiotem;

  • prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§ 5

[struktura organizacyjna]

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129 oraz lok. 130U, 02-792 Warszawa.

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

a) rejestracja/recepcja która mieści się przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa;

b) gabinet fizjoterapii 1 przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa;

c) gabinet fizjoterapii 2 przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129, 02-792 Warszawa;

c) gabinet fizjoterapii 3 przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 130U, 02-792 Warszawa ;

d) gabinet fizjoterapii 4 ; przy ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 130U, 02-792 Warszawa.

 

§ 6

[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1) Rejestracja pacjentów odbywa się przez kontakt telefoniczny z recepcją, kontakt mailowy. Rejestracja odbiera telefony od pacjentów, rejestruje pacjentów na wizyty, dopełnia formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informuje o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz fiskalizuje wizyt.

2) Wizyty odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem wizyt, potwierdzonym przez Rejestrację.

3) W gabinetach fizjoterapii są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii, prowadzona jest dokumentacja medyczna, przekazywana jest informacja o zakresie i zasadach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Joanna Surowińska.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością wszystkich komórek i osób sprawuje Joanna Surowińska.

 

§ 7

[rodzaj działalności leczniczej]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii, służących poprawie stanu zdrowia oraz odzyskaniu i utrzymaniu sprawności fizycznej oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych oraz udziela świadczeń zdrowotnych on-line. 

 

§ 8

[zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami.

5. Podmiot jest czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:30, w soboty od 8:00 do 16:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

1) w siedzibie Podmiotu,

2) telefonicznie pod numerem: +48 601 230 872,

3) internetowo: przez wysłanie e-maila na adres:info@manusmedica.pl;

 

§ 9

[przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

2. W trakcie zapisywania na wizytę pacjent określa, z jakiego zakresu fizjoterapii czy innych działań medycznych będzie korzystał. Warunkiem skorzystania z wizyty jest brak dolegliwości innych, niż będących przedmiotem wizyty np. wysoka temperatura, wymioty. 

3. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

- podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;

- zapoznać się z Regulaminem;

- podpisać zgodę na fizjoterapię;

- na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

1) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;

2) przeprowadzenia badania przedmiotowego pacjenta, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych on-line;

3) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii i poinformowania o nim pacjenta;

4) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

6. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Joanny Surowińskiej.

 

§ 10

 [szczególne zasady dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych on-line]

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line jest prowadzone w formie wizyt on-line i wymaga zgody pacjenta. Zarejestrowanie się na wizytę on-line jest równoznaczne z:

1) wyrażeniem zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych on-line;

2) przyjęciem informacji wskazanych w ust. 5;

3) akceptacją Regulaminu.

2. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wizyty on-line odbywają się z pomocą komunikatora internetowego. W celu skorzystania z wizyty on-line pacjent musi mieć zainstalowany program za pośrednictwem którego będzie realizowana wizyta oraz włączone obraz i dźwięk.

3. Na co najmniej 12 godziny przed pierwszą wizytą pacjent otrzymuje od Podmiotu e-maila lub wiadomość SMS z danymi niezbędnymi do zalogowania się na wizytę. Płatność za wizytę dokonywana jest w Recepcji lub poprzez konto bankowe (ustalone na wizycie). Każda wizyta jest rejestrowana przez Recepcję.

4. Czas trwania wizyty on-line jest ustalany przed wizytą. W razie braku ustaleń przyjmuje się, że wynosi on 30 minut. Spóźnienia na wizytę on-line do 5 minut nie wpływają na jej długość. Spóźnienie się powyżej 5 minut skraca odpowiednio czas wizyty.

5. Podmiot informuje, że: 

1) wizyta on-line uniemożliwia badania przedmiotowe pacjenta oraz wykonywanie fizjoterapii, wymagających bezpośredniego i osobistego kontaktu pacjenta z osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych;

2) warunkiem zapisania się na wizytę on-line jest brak dolegliwości u pacjenta, w przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości należy o nich poinformować osobę prowadzącą wizytę on-line; osoba ta podejmie ostateczną decyzję o możliwości przeprowadzenia wizyty on-line;

3) nagrywanie wizyt on-line lub wykonywanie z niej zdjęć bądź screenshotów jest dozwolone za uprzednią zgodą osoby prowadzącej wizytę on-line i pacjenta;

4) wizyta on-line wymaga od pacjenta przygotowania miejsca do ćwiczeń, w wiadomości dotyczącej wizyty Podmiot może wskazać inne niezbędne sprzęty lub materiały do ćwiczeń.

6. Wizyty on-line mogą być realizowane wyłącznie po uprzednim zarezerwowani terminu w Recepcji. 

7. Odwoływanie wizyt on-line musi nastąpić minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. Jeśli wizyta zostanie odwołana w krótszym czasie niż 24 godziny przed wizyta to wiąże się to z obowiązkiem płatności za wizytę.

8. Zakazuje się dostarczania przez pacjenta w trakcie wizyty on-line treści o charakterze bezprawnym oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

9. Pacjent ma prawo reklamacji wizyty on-line w terminie 7 dni od dnia zakończenia wizyty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@manusmedica.pl opisanie zastrzeżeń do wizyty. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni i może zostać: nieuznana, uznana częściowo lub uznana całkowicie. Pacjent jest informowany e-mailem i SMS-em o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i dalszym postępowaniu.

 

§ 11

[współpraca z innymi podmiotami]

1.W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii.

2.Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem  obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 12

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;

2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Joanna Surowińska.

 

§ 11

[postanowienia dodatkowe]

1. W podmiocie leczniczym Rehabilitacja Manus Medica Joanna Surowińska zainstalowany jest monitoring wizyjny bez dźwięku. Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – usprawiedliwiony cel administratora danych, którym jest bezpieczeństwo osób i mienia. W Podmiocie kamera monitoringu jest widoczna. Pełny dostęp zasad działania jest dostępny w Recepcji.

2. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu jest całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

3. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

4. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 

5. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.

 

§ 12

[przepisy końcowe]

1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot  oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.manusmedica.pl lub w rejestracji na żądanie pacjenta.

 

 

 

Kontakt

Rehabilitacja MANUS MEDICA
JOANNA SUROWIŃSKA

ul. Franciszka Marii Lanciego 19 lok. 129

02-792 Warszawa

+48 601 230 872

info@manusmedica.pl

 

 

 

Początek formularza
 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.*

 

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym i akceptuję jego postanowienia.*

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania jednorazowej informacji handlowej drogą elektroniczną prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Rehabilitacja Manus Medica Joanna Surowińska zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).*

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Rehabilitacja Manus Medica Joanna Surowińska zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Rehabilitacja Manus Medica Joanna Surowińska zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Dół formularza