Regulamin Szkoleń Joanny Surowińskiej  aktualizacja czerwiec 2022

 

1.Wszystkie szkolenia organizowane są pod patronatem dr n o zdr. Joanny Surowińskiej

2.Szkolenia są oparte o program autorski opracowany metodycznie na podstawie badań naukowych i wiedzy fizjoterapeutycznej

3.Terminy i miejsca szkoleń są podane na stronie internetowej www.joannasurowinska.com.pl

4. Zapisy na szkolenia są poprzez formularz na stronie lub indywidualne zapisy u koordynatorów w poszczególnych miastach

Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego i odpowiedzi meilowej z numerem kontnależy:
wpłacić  zaliczkę/ całość opłaty w terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora/koordynatora , na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego ( wpłaty na rachunek zgodnie z przesłanym rachunkiem w meilu – wpłaty na inne konto nie będą potwierdzeniem wpłaty ) .

5.Potwierdzeniem miejsca na szkoleniu jest zapłata zaliczki/całości za szkolenie na konto podane w meilu odpowiedzi  na zgłoszenie i WYSŁANIE POTWERDZENIA DO ORGANOZATORA/ KOORDYMATORA

Otrzymanie potwierdzenia meilowego od organizatora po zapłacie zaliczki  jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. 

BRAK WPŁATY  W TERMINIE SKUTKUJE WPISANIEM INNEJ OSOBY . 

 Wpłata zaliczki ( lub całości) stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu istnieje możłiowść zapisu na listę rezerwową .

6.Całość opłaty w przypadku zaliczki powinna być wpłacona miesiąc przed szkoleniem chyba że organizator w meilu podał inną datę. Faktury są wystawiane zgodnie z podanymi danymi . 

7.W przypadku zgłoszenia się na szkolenie  uczestnik zgadza się na warunki regulaminu
Przesłanie potwierdzenia udziału jest równoznaczne na wszelkie działania określone w regulaminie

8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa zgłasza się jak najszybciej , korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo do organizatora podaniem daty szkolenia lub telefonicznie 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.

3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia środków na inne szkolenie w okresie roku od wpłaty .( w przypadku choroby lub nagłych sytuacji życiowych decyzja może byc podjęta indywidualnie)
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 2tyg  do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi ( w nagłych przypadkach ustala się formę przeniesienia finansów ) 

5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4),umożliwia się zapis na inny kurs lub nastęuje zwrot pieniędzy 
6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość oddania miejsca innej osobie . W takiej sytuacji  całość wpłaty zostaje zwrócona kursantowi, który zgłosił rezygnację.
7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora lub nagłe sytuacje życiowe ( np. wypadek, pogrzeb )

8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).

9. W przypadku za małej liczby wpłat wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia może być ono odwołane lub może być zmieniony termin  bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 7dni  przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.

10. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, szkolenie może być  odwołane  lub przełożone na inny termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu..

11. Organizator w sytuacjach różnych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

12. Cena za szkolenie to cena za kurs bez pokrycia kosztów podróży hotelu wyżywienia chyba że oferta dotyczy także tych kosztów


13.  Uczestnicy szkoleń  odpowiadają  finansowo za szkody spowodowane przez siebie .


14 . Bezwzględnymi przeciwskazaniami do udziału w szkoleniu jest choroba

 

15. Wszyscy uczestnicy biorący udział w kursach biorą za to własną odpowiedzialność


16 Ochrona danych Osobowych

 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .


17.Prawa autorskie  . Wszystkie szkolenia dostępne chronione są  prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim  jest   nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r.(2006) .


18. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.joannasurowińska .com.pl  na fb i Instagramie.

   ..
Nie wolno nagrywać szkoleń

Brak zgody na zdjęcia uczestnika należy zgłosić na szkoleniu .

Zdjęcia w trakcie szkolenia mogą być wykonane jeżeli prowadzący wyraził zgodę

 

19. Uczestnik może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia na adres podany w kontakcie najpóźniej 30 dni po zakończeniu kursu .Wszelkie odpowiedzi będą udzielone do miesiąca od daty wpłynięcia

 

20 . Zakłada się dobrowolny udział w szkoleniu co powoduje rozwiazywanie wszystkich sporów polubownie .