Regulamin Szkoleń Joanny Surowińskiej  aktualizacja maj 2024

 

MANUS MEDICA JOANNA SUROWIŃSKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lanciego 19 lok. 129, NIP 542 197 70 83 REGON 016 315 458

 

 

1.Informacje ogólne

 

1.Wszystkie szkolenia organizowane są pod patronatem dr n. med. i n. o zdr. Joanny Surowińskiej

2.Szkolenia są oparte o program autorski opracowany metodycznie na podstawie badań naukowych i wiedzy fizjoterapeutycznej

3.Terminy i miejsca szkoleń są podane na stronie internetowej www.joannasurowinska.com.pl

4. Zapisy na szkolenia są poprzez formularz na stronie lub indywidualne zapisy u koordynatorów w poszczególnych miastach

Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego i odpowiedzi meilowej z numerem kontnależy:
wpłacić  zaliczkę/ całość opłaty w terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora/koordynatora , na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego ( wpłaty na rachunek zgodnie z przesłanym rachunkiem w meilu – wpłaty na inne konto nie będą potwierdzeniem wpłaty ) .

5.Potwierdzeniem miejsca na szkoleniu jest zapłata zaliczki/całości za szkolenie na konto podane w meilu odpowiedzi  na zgłoszenie i WYSŁANIE POTWERDZENIA DO ORGANOZATORA/ KOORDYNATORA lub płatność online

Otrzymanie potwierdzenia meilowego od organizatora po zapłacie zaliczki  jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. 

BRAK WPŁATY  W TERMINIE SKUTKUJE WPISANIEM INNEJ OSOBY . 

 Wpłata zaliczki ( lub całości) stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu istnieje możłiowść zapisu na listę rezerwową .

6.Całość opłaty w przypadku zaliczki powinna być wpłacona miesiąc przed szkoleniem chyba że organizator w meilu podał inną datę. Faktury są wystawiane zgodnie z podanymi danymi . 

7.W przypadku zgłoszenia się na szkolenie  uczestnik zgadza się na warunki regulaminu
Przesłanie potwierdzenia udziału jest równoznaczne na wszelkie działania określone w regulaminie
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez uczestnika

9.  Uczestnicy szkoleń  odpowiadają  finansowo za szkody spowodowane przez siebie.

10 . Bezwzględnymi przeciwskazaniami do udziału w szkoleniu jest choroba. 

11. Wszyscy uczestnicy biorący udział w kursach biorą za to własną odpowiedzialność.

12. Zakłada się dobrowolny udział w szkoleniu co powoduje rozwiazywanie wszystkich sporów polubownie.

 

 

2. Rezygnacja z uczestnictwa:
1. Rezygnację z uczestnictwa zgłasza się jak najszybciej, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo do organizatora podaniem daty szkolenia lub telefonicznie.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.

3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia środków na inne szkolenie w okresie roku od wpłaty .( w przypadku choroby lub nagłych sytuacji życiowych decyzja może byc podjęta indywidualnie)
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 2tyg  do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi ( w nagłych przypadkach ustala się formę przeniesienia finansów ) 

5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4),umożliwia się zapis na inny kurs lub nastęuje zwrot pieniędzy 
6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość oddania miejsca innej osobie . W takiej sytuacji  całość wpłaty zostaje zwrócona kursantowi, który zgłosił rezygnację.
7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora lub nagłe sytuacje życiowe ( np. wypadek, pogrzeb )

8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).

9. W przypadku za małej liczby wpłat wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia może być ono odwołane lub może być zmieniony termin  bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 7dni  przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.

10. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, szkolenie może być  odwołane  lub przełożone na inny termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu..

11. Organizator w sytuacjach różnych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

12. Cena za szkolenie to cena za kurs bez pokrycia kosztów podróży hotelu wyżywienia chyba że oferta dotyczy także tych kosztów

 

3.Ochrona danych Osobowych

 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


4.Prawa autorskie: Wszystkie szkolenia dostępne chronione są  prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim  jest   nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r.(2006) .


5.Zgoda wizerunkowa:Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.joannasurowińska.com.pl  na Facebook-u i Instagramie.


a)Nie wolno nagrywać szkoleń.Brak zgody na zdjęcia uczestnika należy zgłosić na szkoleniu .

b)Zdjęcia w trakcie szkolenia mogą być wykonane jeżeli prowadzący wyraził zgodę

 

6. Reklamacja:Uczestnik może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia na adres podany w kontakcie najpóźniej 14 dni po zakończeniu kursu. Wszelkie odpowiedzi będą udzielone do 14 dni od daty wpłynięcia.

 

7. ZAKUP SZKOLEŃ ONLINE

a)Aby wykupić szkolenie online należy przejść procedury zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie podczas rejestracji zapisu.

b)Zakupy online są za pośrednictwem operatora Przelewy24.

c)Rezygnacja ze szkolenia opłaconego online- j/w